Wellness

新一年如何訂立工作新目標

轉眼又 2017 年了,寫下了你新一年的事業 resolution 了嗎?Don’t get me wrong,不是人人都需要為自己訂下新年目標的,倘若你本著人寫你寫,有好似積極啲的心態,不如算把啦。因為你是絕對不會 follow,亦不能堅持,到頭來反而會為自己帶來挫敗感。

訂下 effective 的新年工作目標前,需要一些 pre-thinking:

  • 甚麼原因令你打算為今年訂下新目標?
  • 以往有訂新目標的習慣嗎? 結果如何? 是甚麼原因引致這些結果?
  • 要做些甚麼可以增加你堅持實現今年 resolution 的決心和行動力?

當你想清楚以上問題後,仍然熱血,就可以正式進入著手訂定的步驟:

1. 你想工作/事業上有甚麼改變?有甚麼成就? 想的時候,請聚焦在「改變」上,不必 recall 不滿或鬱結!記住只有 think forward 才能帶動向前。 每項改變必須詳細。即是:「想工作無咁悶」係無用嘅,而是:「想工作涉及的範圍可以觸及X,Y同Z 」;「想升職」係無用嘅,而是:「想升做 Senior Marketing Manager」。愈詳盡愈對之後定下行動計劃有幫助。


1. 你想工作/事業上有甚麼改變?有甚麼成就?
想的時候,請聚焦在「改變」上,不必 recall 不滿或鬱結!記住只有 think forward 才能帶動向前。 每項改變必須詳細。即是:「想工作無咁悶」係無用嘅,而是:「想工作涉及的範圍可以觸及X,Y同Z 」;「想升職」係無用嘅,而是:「想升做 Senior Marketing Manager」。愈詳盡愈對之後定下行動計劃有幫助。

2. 原因? 這個思考工序最花時間,點解想升職先?純綷想脫離低能上司或食物鏈最低層的方法有好多種,係咪一定係升職呢?這個步驟幫你 varify 你想作出的改變和目標係咪實際,釐清工作糾結位或追求。 在這個思考過程中,你可能需要對原本的改變或目標作修訂。


2. 原因?
這個思考工序最花時間,點解想升職先?純綷想脫離低能上司或食物鏈最低層的方法有好多種,係咪一定係升職呢?這個步驟幫你 varify 你想作出的改變和目標係咪實際,釐清工作糾結位或追求。 在這個思考過程中,你可能需要對原本的改變或目標作修訂。

3. 總結,對照 經過第二步思考,你該可以總結出幾項你想作出的改變,下一步就是對照一下自己的人生大藍圖 (即是: 你想過的人生)。你一方面想升職,但另一方面,你真正的願望是到南非流浪半年,加入動物保育,那你須重新想想你的 resolution,看看兩者有沒有共通點或連貫? 很多改變和目標並非 mutually exclusive 的,只要你肯花時間找出不同的方法或選擇。


3. 總結,對照
經過第二步思考,你該可以總結出幾項你想作出的改變,下一步就是對照一下自己的人生大藍圖(即是:你想過的人生)。你一方面想升職,但另一方面,你真正的願望是到南非流浪半年,加入動物保育,那你須重新想想你的 resolution,看看兩者有沒有共通點或連貫? 很多改變和目標並非 mutually exclusive 的,只要你肯花時間找出不同的方法或選擇。

4. 排優先序 不用多說,年頭總是雄心萬丈有十萬樣想 achieve,排優先序是幫助目標達成的重要一環 。唔係多就好,專注力量去達成最重要的可以給你繼續向前的自信和能量。


4. 排優先序
不用多說,年頭總是雄心萬丈有十萬樣想 achieve,排優先序是幫助目標達成的重要一環 。唔係多就好,專注力量去達成最重要的可以給你繼續向前的自信和能量。

5. 行動計劃 Dream 是不會自動 come true 的,只有配合行動才能有機會心想事成。Action plan 要詳細,列出細節。最重要的是 time line!! 沒有時間限定,人生就是這樣 hea 過的了! 祝 2017 精力和自信都滿滿!


5. 行動計劃
Dream 是不會自動 come true 的,只有配合行動才能有機會心想事成。Action plan 要詳細,列出細節。最重要的是 time line!! 沒有時間限定,人生就是這樣 hea 過的了!祝 2017 精力和自信都滿滿!

EXPLORE MORE
訂閱 Harper's BAZAAR 電子報了解更多生活資訊